Urząd Miejski w Małomicach ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 tyś. Euro na remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Małomicach

Małomice, dnia 19.04.2007OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 60 tys. Euro
dotyczącego: REMONTU DACHU NA BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM URZĘDU

MIEJSKIEGO W MAŁOMICACH


CPV – 45260000-7
 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Małomice

Plac Konstytucji 3 Maja 1

67-320 Małomice

tel./fax: (068) 376 90 27, 376 90 51

e-meil: bik@malomice.pl

godziny urzędowania: 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony


3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Została wprowadzona na stronę internetową Urzędu Miejskiego w Małomicach

www.malomice.pl; lub na podstawie przedłożonego (przesłanego faksem lub e – meilem)

wniosku; osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 10.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o

możliwości składania ofert częściowych:


Nie dopuszcza się ofert częściowych.


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


6) Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych

warunków:


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,

spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Informacja na temat wadium: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  - cena ryczałtowa: 100 %

 3. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Małomicach

  Plac Konstytucji 3 Maja 1

  67-320 Małomice

  tel/fax (068) 376 90 27, 376 90 51

  pokój nr 10 (sekretariat)

  do dnia 27.04.2007 do godziny 9:45

 4. Termin związania ofertą : 30 dni.


12) Otwarcie ofert: odbędzie się dnia 27.04.2007, o godzinie 10:00 w pokoju nr 2A

( sala posiedzeń ).


 

Załączniki  - pobierz

Wytworzył:
Piotr Hamera
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2007-04-18 13:59:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2007-04-20 11:34:31)