Wiadomości

Informacja Burmistrz Małomic w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art.211 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zwaną dalej ustawą, podaję do publicznej wiadomości informacje w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od 1 września 2017 r. z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią  z mocy prawa:

  1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małomice oraz granice   ich obwodów;

 

L p.

 

 

 

 

 Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

 

 

 Granice obwodu szkoły

1.                   

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Małomicach

67-320 Małomice,

Plac Tysiąclecia 3

Małomice, Bobrzany, Żelisław, Lubiechów, Śliwnik

 

2.                   

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chichach

67-320 Małomice, Chichy 52

Chichy, Janowiec

 

 

  2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Małomice publicznych gimnazjów oraz granice ich obwodów;

 

L p.

 

 

 

 

 Nazwa szkoły

 Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

 

 

 Granice obwodu szkoły

1.                   

Publiczne Gimnazjum

67-320 Małomice,

Plac Tysiąclecia 3

Małomice, Bobrzany, Żelisław,

Lubiechów, Śliwnik,Chichy, Janowiec

 

 

3)  zgodnie z art.117 ustawy, z dniem 1 września 1017 r. dotychczasowe szwścioletnie szkoły podstawowe stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi;

 

4)  zgodnie z art.127 ustawy, z dniem 1 września 1017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

 

 Małomice, 12 maja 2017 r.                                                                                                                        Burmistrz Małomic                                          

 

                                                                                                                                                      /-/ Małgorzata Janina Sendecka 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacja  NFOŚIGW w Warszawie i WFOŚIGW w Zielonej Górze dla Gminy Małomice na realizację zadania pn.  "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice w roku 2015"

 

Gmina Małomice w roku 2015 na realizację zadanie pn. "usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Małomice w roku 2015" otrzymała dotację na sfinansowanie zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie w kwocie 4.722,16 zł  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 4.722,16 zł.   Przekazane Gminie  dotacje w łącznejk kwocie 9,444,32  pokryły  100% wydatków kwalifikowanych zadania. W ramach zadania wykonane pracę związe z demontażem  i unieszkodliwieniem  wyrobów zawierających azbest z trzech posesji  oraz unieszkodliwiono azbest zgromadzony na czterech posesjach. Łącznie w ramach zadania usunięto i unieszkodliwiono 16,888 Mg  tj. 1511,5 m2 wyrobów zawierających  azbest, przekazując je  na specjalistycznym składowisku odpadów.            

 

 

 

 

 

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 – 2019

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja  1 (pok. 10) oraz pod numerami telefonów:  68 3769027

W dniu 31 grudnia 2015 roku upływa czteroletnia kadencja ławników. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Żaganiu zwrócił się do Rady Miejskiej w Małomicach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego  w Żaganiu:

-  2 ławników do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

-  2 ławników do IV Wydziału Pracy

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t.)

2. Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność  gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

3. Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

 3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

5. Wymagane dokumenty

 Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, wraz z dokumentami wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można również pobrać w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Małomicach,  Pl. Konstytucji 3 Maja 1 w godzinach od 7.30 do 15.30.

6. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Miejskim w Małomicach, pok.10, w godzinach 7.30 - 15.30.

7. Opłaty

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 KARTA ZGŁOSZENIA   -   do pobrania w formacie rtf.

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA - do pobrania w formacie doc. 

 

 

Ogłoszenie z dnia 14 stycznia 2013r.

BURMISTRZ MAŁOMIC OGŁASZA NABÓR PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ SPORTU W GMINIE MAŁOMICE W 2013 ROKU

Ogłoszenie wraz z wnioskiem do pobrania  plik w formacie rtf.

 

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach o zwołaniu na dzień 23 marca    2012r.  o godz. 1400  XVIII Sesji Rady Miejskiej w Małomicach.  Miejsce obrad - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
Proponowany porządek sesji -  do pobrania

 

Ogłoszenie z dnia 12 stycznia 2012r.

BURMISTRZ mAŁOMIC OGŁSZA NABÓR PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ SPORTU W GMINIE MAŁOMICE W 2012 ROKU

Ogłoszenie wraz z wnioskiem do pobrania plik w formacie rtf.

 

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach o zwołaniu na dzień 29 listopad   2011r.  o godz. 1500  XV Sesji Rady Miejskiej w Małomicach.  Miejsce obrad - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
Proponowany porządek sesji -  do pobrania

Wspólne  posiedzenie Komisji Rady Miejskich w Małomicach  odbędzie się w dzień 23 listopad   2011r.  o godz. 1400  Miejsce posiedzenia - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
 

 

Zawiadomienie   G.6620.7.2011.SZ  Starosty Żagańskiego z dnia 2.11.2011r.  że w dniu 24.11.2011r.   zostanie wyłożony do wglądu projekt   modernizacji operatu ewidencji nieruchomości i budynków w obrębie Małomice jednostka ewidencyjna  Małomice,  powiat żagański, województwo lubuskie - do pobrania  

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach o zwołaniu na dzień 5 września   2011r.  o godz. 1500  XI Sesji Rady Miejskiej w Małomicach.  Miejsce obrad - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
Proponowany porządek sesji -  do pobrania

 

 

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach o zwołaniu na dzień 17 czerwca   2011r.  o godz. 1400  IX Sesji Rady Miejskiej w Małomicach.  Miejsce obrad - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
Proponowany porządek sesji -  do pobrania

 

 

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach o zwołaniu na dzień 29 kwietnia   2011r.  o godz. 1400  VII Sesji Rady Miejskiej w Małomicach.  Miejsce obrad - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
Proponowany porządek sesji -  do pobrania

 

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka  Pomocy Społecznej w Małomicach z dnia 31.03.2011r.  o zapytaniu ofertowym w postępowaniu opartym na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór firmy świadczącej usługi cateringowe podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego, pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.   do pobrania.  

 

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka  Pomocy Społecznej w Małomicach z dnia 28.03.2011r.  o zapytaniu ofertowym na organizację szkoleń i warsztatów psychologiczno – pedagogicznych dla beneficjentów ostatecznych w formie zajęć grupowych i indywidualnych, realizowanych w ramach projektu systemowego, pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.   do pobrania.  

 

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach o zwołaniu na dzień 01 marca 2011r.  o godz. 1400  IV Sesji Rady Miejskiej w Małomicach.  Miejsce obrad - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
Proponowany porządek sesji -  do pobrania

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach o zwołaniu na dzień 01 lutego 2011r.  o godz. 1400  IV Sesji Rady Miejskiej w Małomicach.  Miejsce obrad - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
Proponowany porządek sesji -  do pobrania

 

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach o zwołaniu na dzień 06 grudnia 2010r.  o godz. 1400  II Sesji Rady Miejskiej w Małomicach.  Miejsce obrad - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
Proponowany porządek sesji -  do pobrania

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MAŁOMIC z dnia 29 października 2010r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji “Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.”       pobierz doc.

 

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach o zwołaniu na dzień 17 września 2010r.  o godz. 1500  L Sesji Rady Miejskiej w Małomicach.  Miejsce obrad - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
Proponowany porządek sesji -  do pobrania 

 

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach o zwołaniu na dzień 06 listopada 2009r.  o godz. 1400  XL Sesji Rady Miejskiej w Małomicach.  Miejsce obrad - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
Proponowany porządek sesji -  do pobrania 

 

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach o zwołaniu na dzień 11 sierpnia  2009r.  o godz. 1500  XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Małomicach.  Miejsce obrad - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.
Ponadto dnia 07 sierpnia 2009r., o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach odbędzie sie wspólne posiedzenie komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek sesji -  do pobrania 

 

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2009r.  o godz. 1300  XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Małomicach.  Miejsce obrad - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice.

Proponowany porządek sesji -  do pobrania 

 

 

 

Wytworzył:
W.Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-12-16 22:27:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2017-05-19 13:33:37)