Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MAŁOMICE  ORAZ PROWADZENIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW" o wartości nieprzekraczającej 209.000 EUR.

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert:  06 grudnia   2016 r. godzina 12:00

Dokumenty przetargowe wspólne:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  pn. „ODBIÓR ODPADÓW  KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MAŁOMICE  ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW" - do pobrania pdf. 

Ogłoszenie z dnia 29.11.2016 r.  o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. "ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MAŁOMICE ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW   - do pobrania pdf.

SIWZ „USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MŁOMICE ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW " wraz z załącznikami  - do pobrania  doc. 

Wykaz nieruchomości  objętych usługą odbioru  odpadów komunalnych na dzień 21 listopada 2016 - do pobrania rtf.  

PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO

UCHWAŁA NR XXVIII/133/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 20 LISTOPADA 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   - do pobrania pdf.

UCHWAŁA NR XXXI/158/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 29 STYCZNIA 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice - do pobrania pdf.

UCHWAŁA NR XXXIV/174/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty - do pobrania pdf.

UCHWAŁA NR XXXIV/175/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r.  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   - do pobrania pdf.

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. o złożonych ofertach   - do pobrania plik pdf. 

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2016 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Małomice oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów"   - do pobrania plik pdf.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2016-11-25 10:20:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2016-12-21 14:38:44)